(0517) 342 112 grunslach@degreiden.nl

Missie, visie en kernwaarden

Missie CBS De Grûnslach:

Vanuit hun eigen kracht willen we kinderen laten groeien en met een open blik de wereld in laten gaan

Kernwaarden:

Veiligheid
Je veilig voelen en mogen zijn wie je bent, zijn belangrijke aspecten om jezelf te ontwikkelen. Wij vinden het van groot belang dat leerlingen, leerkrachten en ouders zich gezien, gehoord en geaccepteerd voelen en dat ze ervaren dat ze erbij horen.
Voor leerlingen is de school een veilige plek waar ze leeftijdsgenoten ontmoeten, maar ook een plek waar ze kennismaken met verschillen in normen, waarden en omgangsvormen in onze samenleving. Ook worden zij gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen. Belangrijk hierbij is dat iedereen rekening houdt met elkaar, elkaar respecteert en zich kwetsbaar mag opstellen.

Samen
School is een leefgemeenschap waar leerlingen, leerkrachten, ouders en schoolleiding op een natuurlijke en gestructureerde wijze samen leven en werken. Het is ook een leeromgeving waar leerlingen en leerkrachten iets van en met elkaar leren. Doordat leerlingen samen met leerkrachten en medeleerlingen aan hun leertaken werken, leren zij met elkaar om te gaan en leren zij dat zij elkaar kunnen helpen. Het verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met anderen kan het leren vergemakkelijken. Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Als leerlingen met elkaar samenwerken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren, zoals het beoordelen van een eigen inbreng en die van een medeleerlingen, het aangaan van de dialoog, het leren omgaan met teleurstellingen en het ervaren van een meeropbrengst uit de samenwerking. Het uiteindelijke doel is democratisch burgerschap. School is een oefenplek voor democratisering en socialisering.

Vertrouwen
Vertrouwen is: kinderen bemoedigen, in hen geloven en stimuleren in wat ze kunnen. Maar ook uitdagen door nieuwe dingen uit laten proberen en vooral benoemen wat ze goed doen. Vertrouwen is ook het geven van vrijheid en verantwoordelijkheid. Vrijheid is bijvoorbeeld de gelegenheid krijgen om het taakwerk zelf te organiseren. De opgegeven leerstof en de eisen die daaraan worden gesteld, de tijdslimiet, de werkafspraken en de schoolregels vormen de grenzen waarbinnen de leerlingen hun vrijheid leren gebruiken. Een leerling leert verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn omgeving te dragen, als zijn omgeving hem daarvoor de ruimte en mogelijkheden biedt.

Groeien
School is dé plek voor het opdoen van kennis en vaardigheden. Dit betekent dat de leerling mag groeien en ontwikkelen, met vallen en opstaan. Op school wordt de leerling gecoacht en begeleid op weg naar zelfstandigheid. Er wordt rekening gehouden met wat de leerling kan en de mogelijkheden die de leerling heeft. Iedereen wordt gezien in zijn of haar eigen ontwikkeling. Een breed aanbod op cognitief, creatief, muzikaal, sportief en expressief gebied zorgt voor optimale ontwikkelingskansen.

Vieren
Successen en feestjes moet je vieren. Vieren geeft verbondenheid en plezier. We realiseren ons dat we veel te vieren hebben. Vanwege het succes en het plezier dat we bij onze leerlingen zien. Wij vinden ook dat je alleen echt kunt vieren als je dat deelt met anderen. Met de kinderen, met ouders en met andere betrokkenen. Vieren gaat over feest, maar ook over het besef dat je deel uitmaakt van een groter geheel. De christelijke identiteit van school speelt hierin een belangrijke rol.

Motto: Foar dyn takomst!